Pola textile d.o.o.
Sv. Polikarpa 8
52100 Pula

Vittorio Morelli
Direktor

MB
0632830
tel: 052/385-500
fax: 052/385-504
e-mail: pola-textile@email.htnet.hr
uri: www.pola-textile.hr

Kontakt osoba:

Roberto Stefanutti
tel:
052/385-506