16.05.2011. godine održana je redovna godišnja Skupština Udruge uz sudjelovanje predstavnika MINGORP (Uprava za gospodarsku diplomaciju, izvoz i investicije, Odjel za poticanje ulaganja i investicije, Odsjek za razvoj slobodnih zona) koji su članove Udruge informirali o aktualnostima vezano za problematiku slobodnih zona.

Sukladno dnevnom redu Skupštine izvršene su redovne godišnje obveze članova vezano za poslovanje Udruge:

 • Usvajanje Izvještaja o radu Uprave Udruge u 2010. godini
 • Usvajanje Financijskog izvještaja Udruge za 2010. godinu
 • Donošenje Odluke o usvajanju Plana aktivnosti Udruge u 2011. godini
 • Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Udruge za 2011. godinu
 • Donošenje Odluke o vođenju jednostavnog knjigovodstva za 2011. godinu

Poseban naglasak stavljen je na donošenje Plana aktivnosti Udruge u 2011. Uz već poznate i standardne aktivnosti koje Udruga redovito provodi od svog osnutka, u 2011. godini posebno se izdvajaju aktivnosti iz predloženog okvira aktivnosti Radne grupe za razvoj slobodnih zona, čija je realizacija primarni cilj Udruge u tekućoj godini, pa je tako Planom aktivnosti obuhvaćeno slijedeće:

 1. Rješavanje otvorenih carinskih pitanja (carinski status strane robe i opreme, carinski status robe i opreme koja je izgubila preferencijalno podrijetlo, primjena NCTS-a u slobodnim zonama).
 2. Rješavanje otvorenih poreznih pitanja – uvid u prijedlog Zakona o PDV-u koji će se početi primjenjivati od dana ulaska u EU (primjedbe i prijedlozi – oslobođenje od obračuna PDV-a na stranu robu i opremu u slučaju prestanka rada slobodne zone, odnosno prijenosa istih na drugu poslovnu jedinicu korisnika/proizvođača i izvoznika izvan zone, te ostala rješenja u ovisnosti o konačnom zakonskom okviru za budući rad zona).
 3. Sudjelovanje u pripremi pregovora o izuzeću od plaćanja PDV-a u slobodnim zonama po ulasku u EU (na osnovu postojećeg stava EK o predmetnoj temi) – donošenje pregovaračkog stajališta do ulaska u EU.
 4. Reguliranje statusa slobodnih zona – raskidanje koncesijskih ugovora u slučaju prestanka rada slobodnih zona po ulasku u EU, smanjenje/preuređenje područja ili dijela područja pod koncesijom i sl.
 5. Smanjenje koncesijskih naknada za slobodne zone – izmjene Zakona o slobodnim zonama i gospodarska kriza uzrokovali su smanjenje broja korisnika i ostvarenih prihoda.
 6. Ciljana transformacija područja slobodnih zona – EU projekti, strategija Vlade RH i/ili samostalno.
 7. Sagledavanje specifičnosti lučkih slobodnih zona.
 8. Analiza Zakona o slobodnim zonama – iznalaženje mogućnosti za reviziju/poboljšanje postojećih odredbi (primjerice ponovno uključivanje stranih fizičkih i pravnih osoba u obavljanje tranzitnih poslova u zonama, revizija prijelaznih razdoblja za korištenje potpora za izvršena ulaganja i olakšica poreza na dobit za korisnike slobodnih zona, kao i okvira definiranih Zakonom o poticanju ulaganja), te reguliranje načina osiguranja samog prostora slobodne zone i drugih uvjeta za rad slobodnih zona koji još nisu definirani.
 9. Revizija CARDS 2003 projekta “Strateški plan dugoročnog razvoja postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj” s obzirom na protek vremena i aktualni gospodarski trenutak.
 10. Informirati se o položaju i statusu slobodnih zona po ulasku u EU (prednosti i nedostaci za korisnike).
 11. Stručno pomagati i savjetovati po zahtjevu člana na izradi i poboljšanju internih akata i organizacije rada u pojedinoj slobodnoj zoni, te tekućih operativnih pitanja i rješenja.
 12. Aktivno pratiti područje poticanja ulaganja te predlagati rješenja i poboljšanja.
 13. Nastaviti komunikacijske aktivnosti s partnerskim institucijama (MINGORP, MFIN, MMPI, MVPEI, Uredi Vlade i Predsjednika RH, HGK i dr.).
 14. Afirmirati i promovirati institut slobodne zone u javnosti i medijima.
 15. Surađivati sa slobodnim zonama izvan RH, posebice sa zonama u EU (organizirati posjetu).
 16. Organizirati stručne radionice u suradnji s MINGORP (Carinski nadzor i platni promet u slobodnim zonama; Atraktivnost slobodnih zona i njihova pozicija u gospodarstvu RH; Lučke slobodne zone – logistički centri).
 17. Sudjelovati na stručnim skupovima.
 18. Nastaviti aktivno komunicirati s medijima.
 19. Uspostaviti suradnju s pojedinim ekonomskim stručnjacima koji u javnosti mogu afirmirati institut.
 20. Raditi na promidžbenim materijalima, redovno ažurirati web stranicu, mape i sl.
 21. Zastupati interese i pomagati pojedinim članovima Udruge u svrhu rješavanja specifičnih problema u operativnom radu (carinski nadzor, platni promet, porezi, pravni savjeti i sl.).

Gosp. Radković izvjestio je prisutne da se nastavno na zaključke s prvog sastanka Radne grupe za razvoj slobodnih zona provodi identifikacija nadležnosti po institucijama, te da je lista otvorenih pitanja u izradi, a sukladno predloženom okviru aktivnosti koji je dostavila Udruga. Također, očekuje se povratna informacija iz Porezme uprave vezano za novi Zakon o PDV-u. Slijedeći sastanak radne grupe mogao bi se održati krajem svibnja, odnosno početkom lipnja.

Novi obrasci godišnjih izvješća o poslovanju slobodnih zona (koncesionara i korisnika) su u izradi i isti bi se trebali dostaviti upravama slobodnim zonama kroz cca 2 tjedna.

Najavljeni projekt koji je Odsjek za slobodne zone počeo pripremati u okviru programa IPA komponenta IIIC – Regionalna konkurentnost (Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime, Operacija 2.1.3. Pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima) u fazi je izrade OIS-a. Predmetni projekt veže se na “Strateški plan dugoročnog razvoja postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj” u sklopu CARDS 2003 programa. Određene poteškoće u pripremi istog stvara činjenica da su slobodne zone loše ili nikako zastupljene u strateškim državnim dokumentima, a cilj je da projekt bude održiv i u uvjetima nakon ulaska u EU. Međutim, otvara se mogućnost da se osim za tzv. soft mjere, raspoloživa sredstva koriste i za dio poslovne infrastrukture zona.